สถานที่ตั้ง

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สป.มท.

ถนนวิสุทธิ์กษัตริย์   แขวงบางขุนพรหม   เขตพระนคร   กรุงเทพฯ   10200