บุคลากรนายกิจจา ฉิมพาลี
ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ           

     นายธงชัย ทรัพย์สมิง      นางกันยา เยี่ยมสถาน     นายปารเมศ แก้วโสภา     
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน   นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ 
                 
            
      
        นางวันดี ทองเทือก        
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


                        
 
   นางสาวมรกต ชัดใจ      นางพจนี เต็มรัตน์ชัยกุล     นางสาวณัฐชยา แตงผ่อง
  เจ้าหน้าที่สนับสนุนฝ่ายพัสดุ     เจ้าหน้าที่สนับสนุนฝ่ายพัสดุ     เจ้าหน้าที่สนับสนุนฝ่ายพัสดุ


                                        
        

   นางดรุณี เจนณรงค์      นางสาวภิญญาพัชญ์ ธนศรีสุนีย์
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญงาน    นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ 

                    

    นายสมจิตร มีชัยเลิศสกุล       นายมนัส บุญธรรม       นายวินัย เพ็งสันต์      
   
                

 นายวิยนต์ เสนาะพิณ       นายสนอง อ่อนธรรม        นายอรรถพร ขาวสุทธิ์